Kvalitní zákon a spravedlnost po česku IV. Zákon o veřejných dražbách, dražby nedobrovolné.

Autor: František Sousedík <frantisek.sousedik@atlas.cz>, Téma: Dražby nemovitostí, Vydáno dne: 20. 12. 2011

Vyjádření ministerstva k mému dopisu ze dne 13. 12. 2011MINISTERSTVO

PRO MÍSTNÍ

ROZVOJ ČR

 

Dopis ředitele odboru

Ing. Zdeňky Niklasové


František Sousedík

Dukelská 1618

748 01 Hlučín

 

Váš dopis ze dne

13. 12. 2011Vyřizuje

Ing. Petr Uhlíř DiS.

Linka

4012

Datum

20. 12. 2011

 

Věc: Odpověď na dotaz

 

Vážený pane Sousedíku,

k Vašemu dopisu ze dne 13.12.2011 uvádíme následující:

Dražebníkem je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů: „ … osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné oprávnění (§ 6 odst. 1); jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy“, a dále „osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění; jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy“. Zároveň dle ust. § 6 odst. 1 „dražebníkem může být fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnost nebo družstvo, která splňuje podmínky stanovené tímto zákonem a bylo jí uděleno příslušné oprávnění k provozování živnosti …“. Výše zmíněné podmínky jsou uvedeny zejména v ust. § 6 odst. 2 a 3.

V případě veřejných dražeb se jedná buď o živnost volnou (příl. č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů „provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách“) nebo živnost koncesovanou (příl. č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů „Provádění veřejných dražeb – dobrovolných, - nedobrovolných“), kdy žadatel musí splnit požadavky dané zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a Ministerstvo pro místní rozvoj vydává v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů stanovisko k žádosti o vydání koncese.

Veřejnou dražbu může dražebník provést na základě smlouvy o provedení dražby uzavřené s navrhovatelem dražby s výjimkou případů dražby dobrovolné, kdy dražebník a navrhovatel dražby jsou totožnou osobou (jak vyplývá z ust. § 19 odst. 1). Vztah mezi dražebníkem a navrhovatelem vznikne na základě uzavřené smlouvy o provedení dražby a trvá dle ujednání uvedených ve smlouvě.

 

S pozdravem

 __________________________

Ing. Zdeňka Niklasová

ředitelka odboru veřejných dražeb